VILLKOR OCH BESTÄMMELSER

DEFINITIONER

I dessa villkor och bestämmelser (“VB”), ska nedan definierade begrepp ha följande betydelse:

“ Forsenad.se”: En del av ETAL & Partners, ett företag registrerat i Sverige på Artillerigatan 26, 115 41, Stockholm. Organisationsnummer 559019-3362.

“Avtal”: en överenskommelse mellan en Klient och Forsenad.se som nås efter godkännande av dessa VB av Klient.

 

AVSNITT 1 – BESKRIVNING AV TJÄNSTEN OCH FULLMAKT

 1. Forsenad.se åtar sig att företräda dig/er gentemot flygbolag (”Transportör”) med anledning av ersättning som du kan vara berättigad till enligt EU:s förordning (EG) 261/2004 om fastställande av gemensamma regler om kompensation och assistans till passagerare vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flygningar. (”Fordran”).

Du ger härmed ETAL & Partners AB (”Forsenad.se”) och dess personal fullmakt enligt följande:

Forsenad.se bemyndigas att initiera och vidta alla nödvändiga åtgärder som rör min/vår Fordran
mot Transportören intill dess att full betalning för Fordran erlagts och att mottaga monetär betalning med anledning därav. Forsenad.se bemyndigas vidare att i ditt/ert namn genomföra samtliga erforderliga åtgärder som krävs med anledning av Fordran, vilket kan innefatta avtal med tredje part. Forsenad.se kommer att begära att du undertecknar och översänder skriftlig fullmakt för Forsenad.se och/eller våra juridiska ombud per post. Forsenad.se bemyndigas även att anlita underombud att utföra uppdraget samt att utse juridiskt ombud i händelse av tvist vid domstol.

 1. Du/Ni intygar härmed:
 • Att du/ni har rätt att förfoga över Fordran, vilket 
innefattar att du/ni inte överlåtit eller pantsatt Fordran till tredje part, och att Fordran i övrigt inte utgör säkerhet för förbindelse med tredje part.
 • Att du/ni sanningsenligt, efter bästa tro och vetskap, har delgivit Forsenad.se all väsentlig information för att bedöma ärendet.
 • Upprättande och avsändande av betalningsuppmaning/-krav.
 • För din/er räkning eventuellt framläggande och/eller ingående av förlikningserbjudande.
 • Att ingen annan tvist pågår mellan dig/er och Transportören som rör samma sak – och att ingen sådan tvist kan förväntas – än de som uttryckligen nämnts i webbformuläret.
 • Att du/ni inte har anlitat något annat ombud och ej heller under Forsenad.ses handläggning av ärendet kommer att anlita något annat ombud utan att meddela Forsenad.se
 1. Våra tjänster är indelade i olika åtgärder vars karaktär och omfattning Forsenad.se beslutar efter eget gottfinnande. Åtgärderna kan sammanfattas enligt följande.
 2. a) Inledande åtgärder

 • IT-baserade beräkningar av fordringar; jämförelse och verifiering av specifik information som rör aktuell flight utifrån datoriserad information.
 • Insamlande av kvitton för kostnader för assistans i form av exempelvis utlägg för måltider och förfriskningar, hotellrum, transport mellan flygplats och hotell samt utlägg för två telefonsamtal, telex, fax
 • Rättslig rådgivning till dig/er ang rättsläget samt utsikterna till framgång med ditt/ert krav.
 1. b) Ytterligare åtgärder
 • Bemötande av eventuell invändning mot betalningsuppmaningen/-kravet.
 • Kontakt med Transportören.
 • Erhållande och undersökning av ytterligare information angående Transportören, resan och särskilt omständigheterna som orsakade inställandet/förseningen.
 • Rättslig rådgivning till dig/er ang rättsläget samt utsikterna till framgång med ditt/ert krav.
 • Eventuellt framläggande och/eller ingående av förlikningserbjudande.
 • Ansökan om betalningsföreläggande och eventuell begäran om hänskjutande till allmän domstol.
 1. c) Tvisteåtgärder

 • Rättslig rådgivning till dig/er ang rättsläget samt utsikterna till framgång med ditt/ert krav
 • Väckande och förande av talan vid domstol.
 1. d) Exekutiva åtgärder
 • Verkställande av exekutionstitel.

 

AVSNITT 2 – REGISTRERING OCH FÖRPLIKTELSER I SAMBAND DÄRMED

 1. Tilldelningen av ett uppdrag åt Forsenad.se sker genom registrering online på www.Forsenad.se. Registreringen online utgör endast ett anbud från dig/er till Forsenad.se om antagandet av ett uppdrag som ombud för indrivning av Fordran. Det elektroniska mottagningsbeskedet som du erhåller från www.Forsenad.se och/eller begäran om ytterligare dokumentation utgör inte en accept om antagande av uppdraget från Forsenad.ses sida. Meddelande om att Forsenad.se åtar sig uppdraget görs skriftligen med särskilt angivande av att Forsenad.se åtar sig uppdraget för din/er räkning. Lämnas inte sådant meddelande inom 14 dagar från registreringen online anses anbudet förfallet.
 2. De uppgifter som du/ni lämnar i samband med registreringen online inklusive elektroniska kopior av kvitton för utlägg skall vara fullständiga och korrekta samt omedelbart korrigeras om förändringar av relevanta omständigheter inträffar efter registreringen.
 3. Skulle det framkomma att en du/ni har lämnat oriktiga uppgifter till Forsenad.se eller underlåter att berätta att du/ni själv eller via annan driver krav om samma ersättning samt att kostnaderna för Forsenad.ses tjänster som ett resultat därav inte ersätts av Transportören, kommer Forsenad.se att fakturera dig/er en administrativ avgift för kostnader i ärendet om 500 kronor. Forsenad.se förbehåller sig rätten att vid var tid ändra den administrativa avgiften. Du/ni kan även komma att drabbas av rättegångskostnader om Forsenad.se har drivit rättsprocess för din/er räkning där Forsenad.se tvingas att återkalla talan på grund av oriktiga uppgifter eller på grund av att du/ni själva eller genom annat ombud driver eller har drivit krav om samma ersättning. Se även p 4 i avsnitt 4 nedan.

 

AVSNITT 3 – UPPSÄGNING OCH ÅNGERRÄTT

 1. Om du/ni är en fysisk person och huvudsakligen ingår detta avtal för ändamål som faller utanför eventuell näringsverksamhet har du/ni enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt till ångerrätt enligt följande.
 2. Du/ni kan utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar efter att Forsenad.se meddelat att Forsenad.se åtar sig uppdraget (se punkt 2.1). Du hittar här en länk till en ångerblankett. Blanketten är inget formkrav vid nyttjande av ångerrätt.
 • Ångerblanketten eller annat meddelande om att ångerrätten nyttjas skickas till

Forsenad.se

Artillerigatan 26, 115 41 Stockholm

eller per e-post till:

kontakt@forsenad.se

För det fall att du/ni utnyttjar din ångerrätt skall bägge parters tjänster och eventuella förtjänster återgå. Har tjänst helt eller delvis tillhandahållits av Forsenad.se innan uppsägningen kan du/ni bli tvungen att ersätta Forsenad.se för det arbete som utförts om du/ni begär att tjänsten ska påbörjas innan ångerfristen löpt ut.

 1. Din/er ångerrätt t bortfaller i förtid om uppdraget har fullgjorts av bägge parter och så skett innan ditt/ert meddelande om ångerrätt kommit Forsenad.se till handa om du/ni begärt att tjänsten ska påbörjas innan ångerfristen löpt ut.

Har du frågor som rör ångerrätten kan du finna mer svar på Konsumentverkets webbplats.

 

AVSNITT 4 –
PASSAGERAREN OCH FORSENAD.SE SAMT FORSENAD.SES RÄTT TILL UPPSÄGNING


 1. Du/ni skall vara Forsenad.se behjälplig med indrivningen av Fordran. Ditt/ert bidrag kommer främst att bestå i att bistå med all relevant dokumentation och information som är nödvändig för att behandla ditt ärende, vilket bl.a. innefattar boardingkort, bokningsuppgifter och andra handlingar som du/ni fått i samband med flygresan. Du/ni skall omedelbart informera Forsenad.se om du/ni erhåller betalning från Transportören personligen. I sådana fall är du/ni skyldig att betala avtalsenlig provision om 25 procent av erhållet belopp till Forsenad.se (se punkt 5.1).

Du/ni förbinder dig att samarbeta med Forsenad.se för utfående av Fordran samt att inom skälig tid och omfattning bistå Forsenad.se med nödvändig information och material på dennes begäran.

Från och med att du framställt ditt/ert erbjudande om indrivning av Fordran till Forsenad.se, till dess att uppdraget slutförts skall du/ni avstå från all korrespondens och/eller förhandlingar som rör Fordran med det berörda Transportören. Under pågående uppdrag får du/ni inte heller uppdra åt annan (t.ex. inkassobolag eller advokat) att driva in Fordran. Inte heller får du/ni själva initiera rättsliga åtgärder med anledning av Fordran på egen hand.

 1. Om Transportören kontaktar dig/er personligen efter att du/ni uppdragit Forsenad.se att driva in Fordran skall du/ni omedelbart kontakta Forsenad.se.
 • Om du/ni bryter mot bestämmelserna i p 4.1-.2 ovan äger Forsenad.se säga upp uppdraget 10 kalenderdagar efter föregående skriftlig varning. Forsenad.se kommer vid uppsägning att fakturera dig/er 500 kronor avseende administrationskostnad, utöver eventuell ersättning för utfört arbete.
 • För det fall du/ni under Forsenad.ses pågående handläggning av ditt/ert ärende återkallar Forsenad.ses fullmakt och/eller utställer ny fullmakt åt annat ombud eller på annat sätt försvårar Forsenad.ses arbete och detta leder till att Forsenad.se förhindras eller om fullmakten fortfarande är utställd försvåras att driva ett mål som är anhängiggjort hos Kronofogdemyndighet, domstol eller annat forum och rättegångskostnader skulle dömas ut får du/ni själva stå för sådana kostnader.

 

AVSNITT 5 – ARVODE OCH ÖVERTAGANDE AV ERSÄTTNINGSANSPRÅK


 1. Som betalning för sitt uppdrag erhåller Forsenad.se provision om 25 procent inkl. moms av det kapitalbelopp som Forsenad.se eller genom Forsenad.se anlitat juridiskt ombud lyckas utfå. Om eventuell ränta utgår på kapitalbeloppet kommer denna att tillfalla Forsenad.se. Om du/ni erhåller betalning från Transportören i annan form än likvida medel (t.ex. resecheckar) och du/ni godtar betalningen, skall du/ni erlägga betalning till Forsenad.se enligt ovan. Forsenad.se kommer då att fakturera dig/er arvodet.
 2. Om du/ni före eller under Forsenad.ses uppdrag emottar goodwillersättning eller annan ersättning från flygbolaget som flygbolaget sedan räknar av från ersättningen enligt 261/2004 äger Forsenad.se rätt att ta ut provision på hela beloppet inklusive goodwillersättning och/eller annan ersättning. För utförandet av uppdraget enligt Avsnitt 1.3.a) – c) kan Forsenad.se för din/er räkning erhålla ersättning för diverse kostnader såsom exempelvis inkassokostnader, rättegångskostnader enligt 18 kap 8a§ Rättegångsbalken, såsom en timmas rättslig rådgivning vid ett tillfälle för varje domstolsinstans och med belopp som motsvarar högst den ersättning som betalas för rådgivning enligt rättshjälpslagen (1996:1619), av Forsenad.se förskotterade och inbetalda ansökningsavgifter till domstol och/eller annan myndighet, av Forsenad.se förskotterade och betalda kostnader för resa och uppehälle för ombud, vittnesbevisning, samt översättning av handling. Dessa ersättningar äger Forsenad.se avräkna från din/er tillkommande fordran på ersättning.

Av Forsenad.se för din/er räkning förskotterade rättegångskostnader enligt 18 kap 8 § som utdömts av domstol äger Forsenad.se avräkna från din/er tillkommande fordran på ersättning.

 1. Forsenad.se äger rätt att avräkna ersättning och ränta enligt Avsnitt 5.1 och 5.2 ovan från betalning som Transportören erlagt till Forsenad.se.
 2. För det fall indrivningsuppdraget av Fordran misslyckas kommer Forsenad.se inte att göra anspråk på någon ersättning från dig/er.
 3. Forsenad.se förskotterar ombudskostnader samt ansökningsavgifter i domstol. Vid framgång med din/er talan äger Forsenad.se tillgodogöra sig av domstolen utdömda rättegångskostnader. För det fall din/er talan slutligt skulle ogillas av domstol kommer Forsenad.se ej att belasta dig/er för rättegångskostnader. Forsenad.se kommer då även att för din/er räkning bekosta motpartens av domstolen utdömda rättegångskostnader.

 

AVSNITT 6 – AVBRYTANDE AV UPPDRAGET

 1. Om Forsenad.se efter påbörjande av uppdraget bedömer möjligheterna att utfå Fordran som små eller kostnaderna för att utföra uppdraget för höga äger Forsenad.se rätt att efter meddelande till dig/er besluta om att avbryta uppdraget.
 2. Om du/ni avbryter uppdraget i förtid och inte Avsnitt 3 är tillämpligt äger Forsenad.se rätt att ta ut en administrativ avgift om 500 kr. Forsenad.se förbehåller sig rätten att vid var tid ändra den administrativa avgiften.
 3. Efter det att ett ärende hamnat i domstol förskotterar Forsenad.se rättegångskostnader samt kostnader för juridiskt ombud i domstol som du/ni anlitat på Forsenad.ses inrådan. Om Forsenad.se bedömer möjligheterna att i domstol utfå Fordran som små äger Forsenad.se rätt att besluta om att avbryta uppdraget samt att ej betala ytterligare ersättning till juridiskt ombud. Forsenad.se kommer att meddela dig/er och avge Forsenad.ses rekommendation avseende ärendets fortskridande innan ett sådant beslut fattas. Du/Ni kan därefter fortsätta indrivningen av Fordran på egen hand. I sådana fall svarar du/ni själv för ytterligare indrivningskostnader och eventuella ytterligare rättegångskostnader.
 4. Beslut som avses i Avsnitt 6.1-2 kan, men behöver inte, bero på att Forsenad.se under handläggningen av ditt/ert ärende tagit del av uppgifter som föranleder en annan riskbedömning än den vid tidpunkten för rekommendationen att anlita juridiskt ombud, beslut att initiera visst åtgärd enligt Avsnitt 1.3 a) – d), eller annan rättslig åtgärd. Exempel på sådana uppgifter är domstols eller myndighets beslut eller dom genom vilket flygbolag befrias från betalningsskyldighet för Fordran, ny rättspraxis eller doktrin, om bevisning inte längre är tillgänglig, väsentlig försämring flygbolags ekonomiska ställning m.m.
 5. Ingående av förlikningsavtal, eftergivande Fordran, återkallelse av talan, eller överlåtelse av Fordran, får endast ske efter Forsenad.ses skriftliga godkännande.
 6. Har Transportören framställt ett förlikningserbjudande och oenighet råder mellan å ena sida Forsenad.se och å andra sidan dig/er huruvida förlikningsförslaget skall accepteras eller ej, skall följande förfarande tillämpas:
 • –  Om du/ni önskar acceptera aktuellt förlikningserbjudande medan Forsenad.se vill driva ärendet vidare, skall förlikningserbjudandet inte antas och Forsenad.se fakturera dig/er samt betala ut ersättning som om erbjudandet accepterats, och eventuella betalningsförpliktelser i enlighet därmed fullgjorts. Genom Forsenad.ses betalning till dig/er har du/ni överlåtit Fordran till Forsenad.se som sedan kommer att driva ärendet vidare i eget namn.
 • –  Om Forsenad.se önskar acceptera aktuellt förlikningserbjudande medan du/ni vill driva ärendet vidare, skall förlikningserbjudandet inte accepteras 
och Forsenad.se fakturera dig/er som om erbjudandet accepterats och eventuella betalningsförpliktelser i enlighet därmed fullgjorts. Det står dig/er därefter fritt att driva processen vidare, vilket sker på din/er egen bekostnad och risk.

 

AVSNITT 7 – BETALNING

 1. Då Forsenad.se mottagit betalning för Fordran skall Forsenad.se utan dröjsmål och senast inom 15 bankdagar betala beloppet, efter avräkning av Forsenad.ses ersättning, till dig/er.
 2. Ränta löper inte på de medel som Forsenad.se innehåller för din/ er räkning. Eventuell ränta som Transportören betalar tillfaller Forsenad.se.

 

AVSNITT 8 – AVTALSTID

Avtalsförhållandet skall bestå till dess att Fordran reglerats, eller om förlikning till vilken du/ni lämnat ditt/ert samtycke träffats, eller om Forsenad.se efter en bedömning av samtliga relevanta omständigheter finner att ytterligare indrivningsåtgärder är utsiktslösa och skriftligen meddelat dig därom.

 

AVSNITT 9 – PERSONUPPGIFTER

 1. Samtliga uppgifter om dig/er och ditt/ert ärende behandlas i enlighet med personuppgiftslagen(SFS 1998:204). Ingen information kommer att lämnas ut till tredje part utan att du/ni samtyckt därtill.
 2. Forsenad.se kommer att behandla uppgifter som rör namn, personnummer, kontonummer, kontaktuppgifter och uppgifter med omedelbar relevans för indrivningen av Fordran.
 3. Du samtycker till att Forsenad.se vidarebefordrar samtliga uppgifter du lämnat till Forsenad.se och som rör Fordran till juridiskt ombud, som kommer att driva in Fordran.

 

AVSNITT 10 – MEDDELANDEN

Meddelanden enligt dessa allmänna villkor skall vara skriftliga. Som skriftligt meddelande räknas bl.a. brev, e-postmeddelande och fax.

 

AVSNITT 11 – BESTÄMMELSES OGILTIGHET

Skulle någon bestämmelse i dessa allmänna villkor eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att de allmänna villkoren i dess helhet är ogiltiga.

 

AVSNITT 12 – ANSVARSBEGRÄNSNING

 1. Forsenad.se ansvarar endast för skada som vållats genom vårdslöshet från Forsenad.ses sida. Dessa allmänna villkor skall efterlevas vid varje tidpunkt.

Forsenad.se påtar sig inte ansvar för eventuella skador som uppstår p.g.a. bristande efterlevnad av de allmänna villkoren.

 1. ses totala skadeståndsansvar för uppdrag som omfattar Fordran är begränsat till 2 500 Euro.
 2. se förbehåller sig rätten att vid var tid ändra innehållet i dessa allmänna villkor. För ändringar, se www.Forsenad.se.

AVSNITT 13 – LAGVAL OCH TVIST

Svensk rätt skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av dessa allmänna villkor. Tvist med anledning av dessa allmänna villkor skall prövas av svensk allmän domstol.

Back to Top